Jedním z nově jmenovaných profesorů se stal doc. Tomáš Trojek z Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) naší fakulty a také koordinátor výzkumného programu Aplikace jaderných metod v rámci Centra aplikovaných přírodních věd (CAAS). Na návrh Vědecké rady ČVUT v Praze byl pro obor Aplikovaná fyzika dne 15. prosince 2021 jmenován prezidentem České republiky. Jmenovací dekrety předá jmenovaným profesorkám a profesorům ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Prof. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. absolvoval v roce 2001 studijní zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na katedře KDAIZ, kde pokračoval v doktorském studiu. Po obhájení disertační práce věnované nedestruktivní analýze materiálů metodou rentgenové fluorescenční analýzy byl v roce 2006 přijat na FJFI jako akademický pracovník a stal se tajemníkem katedry KDAIZ. Od roku 2011 zde vykonává funkci zástupce vedoucího katedry a v roce 2013 byl jmenován docentem v oboru Aplikovaná fyzika. V letech 2012 až 2014 byl také předsedou akademického senátu FJFI. Od června 2014 je vedoucím KDAIZ. Je garantem bakalářského studijního programu Radiologická technika a navazujícího magisterského programu Jaderné inženýrství. V roce 2015 byl zvolen členem výboru International Radiation Physics Society.

Prof. Tomáš Trojek je koordinátorem výzkumného programu Aplikace jaderných metod v rámci Centra aplikovaných přírodních věd (CAAS). Tento program se zabývá využitím fyzikálních metod ve zdravotnictví, monitorováním životního prostředí a aplikací jaderných metod při studiu a ochraně předmětů hmotného kulturního dědictví.

Kromě již zmíněné rentgenové fluorescenční analýzy se zabývá také spektrometrií záření gama, výpočty transportu záření metodou Monte Carlo a podílí se na experimentu DIRAC v ústavu CERN ve Švýcarsku. Absolvoval zahraniční studijní pobyty v ISIB v Bruselu, SÚJV v Dubně, UPV ve Valencii a stáže v IAEA.