Zpravodajský časopis ČVUT nazvaný Pražská technika přinesl ve svém prvním čísle letošního roku podrobné představení projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS). Na dvoustraně 24-25 tak vedle základních informací ukázal také stručný popis všech devíti výzkumných programů. Pražskou techniku, přináší zajímavosti a novinky z dění na ČVUT, vydává Nakladatelství ČVUT. Tištěná verze časopisu je k […]
Koordinátor programu: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. Tato skupina dále rozvine výzkum v oblasti využití fyzikálních metod ve zdravotnictví, monitorování životního prostředí a aplikaci jaderných metod při studiu a ochraně kulturního dědictví. Vědecké aktivity týmu navazují na výzkum, který byl součástí šestiletého projektu Aplikace radionuklidů a ionizujícího záření. Předkládaná studie předmětů českého kulturníhodědictví je spojena […]
Koordinátor programu: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. Program integruje aktivity a staví na zkušenostech čtyř kateder FJFI ČVUT – dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky a jaderných reaktorů – v oblasti moderních instrumentálních metod zkoumání materiálové kompozice astruktury. Mezi unikátní pomůcky používané týmem patří například jaderný reaktor VR-1 řízený FJFI (http://reaktorvr1.eu/index.php). […]
Koordinátor programu: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. Program jaderné chemie se bude zaměřovat na studia chemických jevů vyvolaných radiací či spojených s rozpadem atomového jádra. Tým bude dále rozvíjet mezinárodní spolupráci s CERN (prostřednictvím Crystal Clear Collaboration a COST FAST), JINR Dubna a Université Pierre et Marie Curie. Skupina jaderné chemie se podílí na špičkovém […]
Koordinátor programu: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík Skupina materiálové vědy CAAS dále rozvine svou vynikající kompetenci ve studiích materiálové struktury a vlastností, přípravy nových materiálů a také porozumění vazeb mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, například v pokročilé tribologii a biologických aplikacích materiálů. Fyzika pevných materiálů a fyzika materiálů je převážně předmětem studia na FJFI(https://sites.google.com/site/kmatpok/kontakt, https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=zakladni-informace-admat, […]