PLASMA

Plasmová fyzika

Tento program se zabývá termonukleární fúzí jako perspektivním dominantním zdrojem energie. Spojuje úsilí týmů tří fakult ČVUT – FEL, FJFI a FS při experimentálním a teoretickém výzkumu horkého plazmatu, v němž probíhají fúzní reakce. Zkoumá urychlovací a ztrátové mechanismy vysoce-energetických elektronů a iontů a jejich vliv na destrukci materiálu vnitřní stěny reaktoru, metody efektivního chlazení stěn fúzního reaktoru, nové metody optimalizace produkce tritia, testování vhodných terčů pro absorpci laserového záření a simuluje dynamiku plazmatu.

Probíhá rekonstrukce a vylepšení dvou experimentálních zařízení ČVUT, z-pinče PFZ-200 a tokamaku GOLEM včetně diagnostického zařízení a vývoje metod pro použití i v dalších tuzemských (COMPASS, PALS, ELI) a zahraničních aparaturách.

Potenciální aplikace zahrnují vývoj neutronových zdrojů, vývoj metod pro generaci a registraci energetických částic, příspěvky ke konstrukci vhodné reaktorové komory a testování odolných materiálů, radiografii gama zářením a produkci radioizotopů s krátkou dobou života.

Výzkumné aktivity jsou studovány v osmi podprogramech:

A) Z-pinčový výboj jako výkonný zdroj více-MeV iontů a neutronů (Daniel Klír)
B) Vývoj organizovaných struktur v z-pinčových výbojích a jejich vliv na urychlení energetických částic (Pavel Kubeš)
C) Výzkum mechanismu urychlení a ztrát energetických elektronů a vývoj nových diagnostických metod pro tokamakové aparatury (Jan Mlynář)
D) Praktické způsoby získání tritia pro první tokamakové fúzní reakce (Radek Škoda)
E) Termodynamika fúzní elektrárny a její chladící systém (Václav Dostál)
F) Zdroje energetických částic z interakce laserového záření s plazmatem včetně testování nových pokročilých terčů (Jan Pšíkal)
G) Interakce laserového záření s plazmatem a absorpce v terčích inerciálního fúzního udržení zaměřené na alternativní způsoby zapálení (Ondřej Klimo)
H) Hydrodynamické simulace laserového plazmatu (Richard Liska)

SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ
V RÁMCI PROGRAMU

KOORDINÁTOR PROGRAMU

prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.

novinky z programu

Hned tři pracovníci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) byli 28. listopadu 2022 jmenováni profesory. Jmenovací dekrety jim ministr školství Vladimír Balaš předal ve Velké aule Karolina 19. prosince 2022, a stvrdil tak jmenování celkem 76 nových profesorek a profesorů prezidentem České republiky. Na návrh Vědecké rady ČVUT v Praze titul profesora z naší fakulty získali: prof. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D. - klíčový vědecký pracovník programu PLASMA z Katedry fyziky FJFI pro obor Aplikovaná fyzika prof. Ing. Ivan Richter, Dr. - klíčový vědecký pracovník programu LASE z Katedry fyzikální elektroniky FJFI pro obor Aplikovaná fyzika prof. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D., DSc. - klíčový vědecký pracovník programu MATE z Katedry inženýrství pevných látek FJFI  pro obor Fyzikální a materiálové inženýrství
Teoretický fyzik prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL), který je členem výzkumného programu PLASMA v rámci projektu CAAS, získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Celkem získalo ocenění za rok 2020 pět vysokoškolských pedagogů.
Nejdůležitější odborné publikace vydané během prvního období (do 31. března 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu PLASMA vydaných v rámci projektu CAAS najdete v předchozím příspěvku. Features of fast deuterons emitted from plasma focus discharges editors-pick Physics of Plasmas 26, 032702 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5080974 P. Kubes, M. Paduch, M. J. Sadowski, J. Cikhardt, B. Cikhardtova1, D. […]
Koordinátor programu: prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. Skupina plasmové fyziky využívá zkušeností ze skupin na FJFI a FEL v oblasti jaderné fúze. ČVUT řídí fúzní zařízení TOKAMAK a Z-PINCH. Program fúzního plasmatu/plasmatické fúze se zabývá studiem akceleračního mechanismu a ztrátou rychlých elektronů a iontů s cílem vylepšit neutronovou produkci a potlačit poškození reaktorové komory ve […]