V České republice způsobuje radon (přírodní radioaktivní plyn; chemická značka Rn) 50 procent ozáření populace ze všech zdrojů ionizujícího záření a 70 procent z přírodních zdrojů. Obdobná situace je také např. ve Švýcarsku či ve státech severní Evropy. Ozáření způsobené radonem a produkty jeho radioaktivní přeměny přitom může, podobně jako kouření, způsobit onemocnění rakovinou plic. Poměr rakoviny plic způsobený radonem v poměru k rakovině způsobené kouřením je přibližně 1:4. Vzhledem k takto vysokým číslům a negativnímu zdravotnímu dopadu na obyvatele probíhá v ČR rozsáhlý radonový program, jehož cílem je především šířit informace o radonové problematice u laické i odborné veřejnosti i skrze bezplatné roční měření radonu ve stavbách, podpora provádění preventivních opatření ke snížení jeho výskytu v nových stavbách a provádění zásahů s cílem snížit ozáření radonem ve starší zástavbě. A právě to vše jsou témata mezinárodní konference RADON2019, jejíž devátý ročník začne v pondělí 16. září 2019 v budově Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Konferenci pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) s Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI (KDAIZ) spolupořádá Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.).

„Radiační ochrana v České republice zaměřená na tématiku přírodních radionuklidů patří mezi nejlepší v Evropě, a i proto je o naši mezinárodní konferenci a naše zkušenosti velký zájem, o čemž svědčí i téměř stovka zahraničních odborníků, kteří pravidelně přijíždějí,“ říkají hlavní organizátorky konference Kateřina Navrátilová Rovenská ze SÚRO, v.v.i., a Lenka Thinová z KDAIZ.

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který není vidět, ani cítit a je přítomný prakticky všude. Ve vyšších koncentracích a při dlouhodobějším působení ovšem může být příčinnou rakoviny plic. Radon se uvolňuje z horninového podloží a stává se součástí vzduchu, který vyplňuje póry zemin. Z povrchu země se uvolňuje do atmosféry nebo vstupuje do staveb, kde se v uzavřených prostorech může hromadit. Není stanovena žádná bezpečná koncentrace radonu. Při koncentraci radonu nad 300 Bq/m3 jsou ozdravná opatření (opatření vedoucí ke snížení koncentrace radonu) doporučená. Přítomnost radonu ve stavbě lze zjistit pouze měřením, nejlépe dlouhodobým. To lze získat i zdarma právě díky Radonovému programu ČR – Akčnímu plánu. Pokud jsou ve stavbě zjištěny zvýšené koncentrace radonu, lze je snížit pomocí technických opatření, jejichž účinnost byla v praxi mnohokrát ověřena. Velmi důležitá je prevence pronikání radonu z podloží u nově budovaných staveb. Zvýšenou pozornost je také potřeba věnovat radonu při výměně oken a zateplování staveb, neboť zpravidla vedou ke zvýšení koncentrace radonu v takto zrekonstruované stavbě. Podrobnosti uvádí web http://www.radonovyprogram.cz, který provozuje SÚJB. “Přestože je radonová problematika již dlouhodobě předmětem diskusí jak v odborných kruzích, tak i v médiích, mnoho stavebníků radon stále podceňuje. To se v době výstavby energeticky úsporných domů s často velmi nízkou výměnou vzduchu nevyplácí,“ komentuje situaci Kateřina Navrátilová Rovenská ze SÚRO, v.v.i. „Dalším aktuálním problémem v ČR je, že přestože ve vyhlášce o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (vyhl. č. 422/2016 Sb.) se přímo hovoří o povinném měření radonu na pracovištích v řadě měst a obcí České republiky (jejich seznam je v příloze vyhlášky), ne všichni o tomto nařízení vědí a naplňují ho,“ doplňuje Lenka Thinová.

Ochrana proti radonu doma i v práci

Po skončení mezinárodní konference RADON2019 věnované ochraně před negativními zdravotními účinky radonu vyjde také speciální číslo odborného impaktovaného časopisu Radiation Protection Dosimetry, ve kterém budou publikovány nejlepší příspěvky, které zazní na konferenci. Hlavními tématy budou metody měření radonu a thoronu a merologické aspekty; radon ve stavebnictví; zdravotní účinky radonu; radonometrie a využití radonu jako zdroje informací o dějích v zemské kůře; národní programy a projekty. „Konference RADON2019 je skvělou příležitostí pro setkání vědců, kteří zde sdílejí svá zjištění a mohou posouvat hranice svého oboru dál a také je přenášet do praxe, což v důsledku znamená snížení rizika ozáření radonem,“ říkají hlavní organizátorky.

Během pěti dnů vystoupí na konferenci několik desítek přednášejících. Vedle českých odborníků to budou také specialisté ze zahraničí, například: Martha Palacios ze švýcarské federální kanceláře národního zdraví, Bernd Hoffmann z německé federální kanceláře radiační ochrany, James Marsh z anglické organizace veřejného zdraví či Ferid Shannoun z vědeckého výboru Organizace spojených národů pro zkoumání účinků ionizujícího záření (UNSCEAR).

Tradiční součástí konference je také mezinárodní srovnávací měření přístrojů a detektorů v radonové komoře Státního ústavu radiační ochrany.

Konference RADON2019 přináší některé výsledky, dosažené v rámci výzkumu v projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) – CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778. CAAS je spolufinancován Evropskou unií.