THEORY

výzkumný program Matematika,
matematická fyzika a teoretický výzkum

Teoretická skupina propojí současné aktivity v oblastech matematiky, matematické fyziky, teoretické fyziky a aplikované matematiky. Teoretická skupina posílí existující spolupráci mezi excelentními teoretickými výzkumnými týmy na čvut a vytvoří nové. Řada synergií mezi jejich aktivitami zajistí možnost významného posílení kvality výzkumu.

Matematická fyzika na fjfi byla po dlouhou dobu předmětem studia na Dopplerově ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku.

Široké spektrum pokryté programem teoretické skupiny je rozděleno do devíti oblastí/podprogramů:

A) Geometrie a spektrální vlastnosti kvantových systémů (Pavel Exner a Pavel Šťovíček)
B) Kvantová optika a kvantová informace (Igor Jex)
C) Kombinatorické a algebraické struktury, teoretická informatika (Edita Pelantová a Libor Šnobl)
D) Funkcionální analýza a operátorové algebry (Jan Hamhalter a Petr Hájek)
E) Algebra, uspořádané struktury a zobecněná teorie míry (Pavel Pták a Mirko Navara)
F) Matematické modelování dynamiky proudění (Michal Beneš a Stanislav Kračmar)
G) Mechanika kontinua, modelování a simulace multifunkčních materiálů (Milan Jirásek a Jan Kratochvíl)
H) Dynamické procesy v nelineárních systémech (Jozef Bobok a Pavel Krejčí)
I) Metody optimalizace, spolehlivost složitých systémů (Daniela Jarušková)

SUBJEKTY SPOLUPRACUJÍCÍ
V RÁMCI PROGRAMU

KOORDINÁTOR PROGRAMU

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

novinky z programu

Koordinátor programu Theory v rámci Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) prof. Pavel Exner byl za svůj přínos k rozvoji matematických metod používaných v kvantové fyzice zvolen a v červenci 2021 jmenován zahraničním členem Národní akademie věd Ukrajiny. Profesor Pavel Exner, mezinárodně uznávaný teoretik a specialista v oblasti matematické fyziky, působí mimo jiné na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) a je ředitelem Dopplerova ústavu pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku (společné pracoviště FJFI, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a Univerzity Hradec Králové). Je také členem celé řady dalších národních i mezinárodních vědeckých společností a organizací.
K prokázání takzvané kvantové nadvlády kvantového počítače založeného na fotonech využili čínští vědci řešení výpočtového problému formulovaného na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Konkrétně jde o protokol Gaussova vzorkování bosonů (Gaussian Boson Sampling), se kterým přišel Craig Hamilton a Igor Jex z FJFI a jejich partneři, skupina Christine Silberhorn z německé University v Paderbornu. Výzkumný tým Čínské univerzity vědy a technologie zveřejnil zprávu o výsledcích 3. prosince 2020 v časopise Science.
Cenu rektora Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) za vynikající vědecký výsledek dostal doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) spolu s Antonelle Marchesiello, Ph.D., z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT). Ocenění za práci Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech si […]
Tři nejdůležitější odborné publikace vydané během druhého období (do 30. září 2019). Seznam všech publikací výzkumného programu THEORY vydaných v rámci projektu CAAS najdete na zvláštní stránce, seznam nejdůležitějších publikací za první období pak zde. On the Pointwise Bishop–Phelps–Bollobás Property for Operators, Sheldon Dantas, Vladimir Kadets, Sun Kwang Kim, Han Ju Lee, Miguel Martin Canad. […]
Koncem října 2019 oznámila společnost Google (prostřednictvím článku v Nature), že dosáhla takzvané kvantové nadřazenosti, tedy okamžiku, kdy kvantový počítač provede výpočet řádově rychleji než superpočítač klasické architektury. Zprávu o úspěchu společnosti Google i reakci asi největšího konkurenta v oblasti vývoje kvantových počítačů – společnosti IBM – přinesla prakticky všechna média. Česká televize si do Studia ČT24 […]