Podrobně o CAAS v Pražské technice

Zpravodajský časopis ČVUT nazvaný Pražská technika přinesl ve svém prvním čísle letošního roku podrobné představení projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS). Na dvoustraně 24-25 tak vedle základních informací ukázal také stručný popis všech devíti výzkumných programů.

Pražskou techniku, přináší zajímavosti a novinky z dění na ČVUT, vydává Nakladatelství ČVUT. Tištěná verze časopisu je k dispozici na stojanech na všech fakultách, v menzách a dalších pracovištích školy, adresně je rozesílána na všechny katedry a ústavy, členy vedení školy a fakult a akademických senátů v rámci ČVUT, ale též na ministerstva, místní správu, firmy a další partnery školy.

(Pokračování textu…)

Aplikace jaderných metod (APPLICATIONS)

Koordinátor programu: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Tato skupina dále rozvine výzkum v oblasti využití fyzikálních metod ve zdravotnictví, monitorování životního prostředí a aplikaci jaderných metod při studiu a ochraně kulturního dědictví. Vědecké aktivity týmu navazují na výzkum, který byl součástí šestiletého projektu Aplikace radionuklidů a ionizujícího záření. Předkládaná studie předmětů českého kulturního
dědictví je spojena se dvěma projekty Ministerstva kultury České republiky.

Vědecká témata zdravotnické fyziky doplňují mezinárodní projekt OPPERA CAThyMARA (Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident). Skupina bude pokračovat v aplikaci fyzikálních a jaderných metod v širším kontextu důležitém pro společnost. Aplikace jaderných metod jsou v současnosti předmětem studia na FJFI (http://kdaiz.fjfi.cvut.cz/aktivity/publikace.html).

Aplikovaný výzkum tohoto programu se zaměří na tyto následující oblasti:

A) Radiologická fyzika
B) Životní prostředí a monitorování
C) Kulturní dědictví

Instrumentální radiační analytické metody (IRMA)

Koordinátor programu: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.

Program integruje aktivity a staví na zkušenostech čtyř kateder FJFI ČVUT – dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky a jaderných reaktorů – v oblasti moderních instrumentálních metod zkoumání materiálové kompozice a
struktury.

Mezi unikátní pomůcky používané týmem patří například jaderný reaktor VR-1 řízený FJFI (http://reaktorvr1.eu/index.php). ČVUT spravuje také Van der Graafův urychlovač a využívá řadu analytických metod – například Mössbauerovu spektroskopii, PIXE a RBS analýzy, rentgenovou fluorescenční analýzu aj.

Práce v rámci výzkumného programu IRMA budou tematicky rozděleny do tří oblastí (podprogramů):

A) Detektory záření
B) Instrumentální analytické metody
C) Analýza materiálů užívající difrakci záření

 

Jaderná chemie (CHEMISTRY)

Koordinátor programu: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Program jaderné chemie se bude zaměřovat na studia chemických jevů vyvolaných radiací či spojených s rozpadem atomového jádra. Tým bude dále rozvíjet mezinárodní spolupráci s CERN (prostřednictvím Crystal Clear Collaboration a COST FAST), JINR Dubna a Université Pierre et Marie Curie. Skupina jaderné chemie se podílí na špičkovém výzkumu a vývoji ultrarychlých detektorů, studiích původu života nebo na designu a syntéze pokročilých radiofarmak. Jaderná chemie je předmětem studií na FJFI (http://jadernachemie.cz/index.php?kjch=uvod), což je jediné místo v České republice s touto specializací.

Je tvořen třemi výzkumnými skupinami představujícími tři podprogramy:

A) Pokročilé materiály
B) Pokročilé procesy
C) Chemická podpora pro materiálový výzkum

 

Materiálová věda a inženýrství (MATE)

Koordinátor programu: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

Skupina materiálové vědy CAAS dále rozvine svou vynikající kompetenci ve studiích materiálové struktury a vlastností, přípravy nových materiálů a také porozumění vazeb mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, například v pokročilé tribologii a biologických aplikacích materiálů. Fyzika pevných materiálů a fyzika materiálů je převážně předmětem studia na FJFI
(https://sites.google.com/site/kmatpok/kontakt, https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=zakladni-informace-admat, https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/), FEL a Southampton University (http://www.southampton.ac.uk/engineering/about/staff/tp1n10.page), kde byl zaměstnán jeden z pedagogů ČVUT, dr. Polcar.

Program je složen ze šesti sub-programů realizovaných šesti pracovními skupinami:

A) Příprava materiálových struktur (technologická skupina)
B) Pokročilá tribologie
C) Aplikované biologické materiály
D) Mikroelektronika
E) Počítačové modelování materiálů
F) Charakterizace materiálů